Algemene voorwaarden Ina Terra

1. Algemeen

 • Praktijk Ina Terra is opgericht door Ina Terra (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 58482040.
 • Coaching richt zich op het coachen van kinderen, jongeren (en hun ouders) en volwassenen.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met de coach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. Coaching overeenkomst

 • Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coaching overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en de kindercoach, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.
 • De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De coach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coaching sessies

 • De coach zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.
 • In geval van coaching van volwassenen is de volwassene de cliënt. 
 • Bij coaching van kinderen zijn de ouders en het kind de cliënt. De coach werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coaching traject start met een telefonisch oriënterend gesprek met volwassene of ouder(s).
 • Een coach sessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan.
 • In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor coaching.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met de volwassene en in het geval van coaching van kinderen, het kind, de ouder(s) en de coach.

Ina Terra

Dennenstraat 86 | 8924 CM Leeuwarden

06-43044153 | info@inaterra.nl

www.inaterra.nl | KvK: 58482040


5. Regels rondom de afspraken

 • Afspraken vinden plaats in de praktijkruimte op adres Dennenstraat 86, Leeuwarden, de thuissituatie of online via Zoom of Face time.
 • Aanmelden kan via het contactformulier.
 • Communicatie vindt plaats via e-mail tenzij anders afgesproken.

6. Observatie en verslag

 • Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.
 • Contacten met school verlopen altijd via de ouders.
 • De cliënt beslist zelf of dit verslag gedeeld wordt met derden.

7. Tarieven

 • De tarieven staan vermeld op de pagina “Tarieven” van de website van Ina Terra (www.inaterra.nl/tarieven) of zijn op te vragen bij de coach.
 • Alle bedragen voor coaching zijn inclusief 21% BTW.
 • Alle bedragen voor bijles/leerondersteuning zijn vrijgesteld van BTW.
 • Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 • Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.
 • Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. 

8. Betalingsvoorwaarden

 • Bij afspraken op een andere locatie dan Dennenstraat 86 te Leeuwarden worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,25 per kilometer vanaf Dennenstraat te Leeuwarden tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.
 • Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de volwassene of de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Ina Terra gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Ina Terra, is Ina Terra genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

9. Afspraak afzeggen of verplaatsen

 • Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
 • Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefoon.
 • Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

10. Vertrouwelijkheid

 • Ina Terra is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de volwassene of bij coaching van kinderen, de ouders.

11. Aansprakelijkheid

 • Het advies van Ina Terra is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.
 • De coach is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Ina Terra, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ina Terra.

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
 • Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.


Ina Terra

Dennenstraat 86, 8924 CM Leeuwarden

06-43044153

info@inaterra.nl

inaterra.nl

KvK-nummer: 58482040